Ajax loader

Tree Planting Activity in Chiang Dao, Thailand 

Tree Planting Activity in Chiang Dao, Thailand 

Shoot 
GP0STTQ6R 
08/04/2019 
Greenpeace Southeast Asia organises trees planting activity at Chiang Dao Youth camp in Chiang Mai province to restore Chiang Dao forest which has been damaged by forest fires also causing smog in the north of Thailand. 
In original language: 
กิจกรรมปลูกต้นไม้ในเชียงดาวประเทศไทย 
กรีนพีซจัดกิจกรรมมือปลูกเชียงดาว ณ ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ดอยหลวงเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เพื่อร่วมฟื้นฟูผืนป่าเชียงดาว ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากไฟป่า หนึ่งในสาเหตุของหมอกควัน 
Tree Planting Activity in Chiang Dao, Thailand
03 August, 2019 
GP0STTQ9H 
★★★★ (E) 
Tree Planting Activity in Chiang Dao, Thailand
03 August, 2019 
GP0STTQ9F 
★★★★★ (C) 
Tree Planting Activity in Chiang Dao, Thailand
03 August, 2019 
GP0STTQ9E 
★★★★ (E) 
Tree Planting Activity in Chiang Dao, Thailand
03 August, 2019 
GP0STTQ9D 
★★★★ (E) 
Tree Planting Activity in Chiang Dao, Thailand
03 August, 2019 
GP0STTQ9C 
★★★★ (E) 
Tree Planting Activity in Chiang Dao, Thailand
03 August, 2019 
GP0STTQ9A 
★★★★ (E) 
Tree Planting Activity in Chiang Dao, Thailand
03 August, 2019 
GP0STTQ99 
★★★★★★ (B) 
Tree Planting Activity in Chiang Dao, Thailand
03 August, 2019 
GP0STTQ98 
★★★★ (E) 
Tree Planting Activity in Chiang Dao, Thailand
03 August, 2019 
GP0STTQ97 
★★★★ (E) 
Tree Planting Activity in Chiang Dao, Thailand
03 August, 2019 
GP0STTQ96 
★★★★★★ (B) 
Tree Planting Activity in Chiang Dao, Thailand
03 August, 2019 
GP0STTQ95 
★★★★ (E) 
Tree Planting Activity in Chiang Dao, Thailand
03 August, 2019 
GP0STTQ94 
★★★★ (E) 
Tree Planting Activity in Chiang Dao, Thailand
03 August, 2019 
GP0STTQ93 
★★★★ (E) 
Tree Planting Activity in Chiang Dao, Thailand
03 August, 2019 
GP0STTQ92 
★★★★ (E) 
Tree Planting Activity in Chiang Dao, Thailand
03 August, 2019 
GP0STTQ8Y 
★★★★ (E) 
Tree Planting Activity in Chiang Dao, Thailand
03 August, 2019 
GP0STTQ8Z 
★★★★ (E) 
Tree Planting Activity in Chiang Dao, Thailand
03 August, 2019 
GP0STTQ8I 
★★★★ (E) 
Tree Planting Activity in Chiang Dao, Thailand
03 August, 2019 
GP0STTQ8M 
★★★★★★★ (A) 
Tree Planting Activity in Chiang Dao, Thailand
03 August, 2019 
GP0STTQ9I 
★★★★ (E) 
Tree Planting Activity in Chiang Dao, Thailand
03 August, 2019 
GP0STTQ8K 
★★★★ (E) 
Tree Planting Activity in Chiang Dao, Thailand
03 August, 2019 
GP0STTQ9B 
★★★★ (E) 
Tree Planting Activity in Chiang Dao, Thailand
04 August, 2019 
GP0STTQ8U 
★★★★ (E) 
Tree Planting Activity in Chiang Dao, Thailand
04 August, 2019 
GP0STTQ91 
★★★★ (E) 
Tree Planting Activity in Chiang Dao, Thailand
04 August, 2019 
GP0STTQ90 
★★★★ (E) 
Tree Planting Activity in Chiang Dao, Thailand
04 August, 2019 
GP0STTQ8X 
★★★★ (E) 
Tree Planting Activity in Chiang Dao, Thailand
04 August, 2019 
GP0STTQ8W 
★★★★ (E) 
Tree Planting Activity in Chiang Dao, Thailand
04 August, 2019 
GP0STTQ8V 
★★★★ (E) 
Tree Planting Activity in Chiang Dao, Thailand
04 August, 2019 
GP0STTQ8T 
★★★★ (E) 
Tree Planting Activity in Chiang Dao, Thailand
04 August, 2019 
GP0STTQ8S 
★★★★ (E) 
Tree Planting Activity in Chiang Dao, Thailand
04 August, 2019 
GP0STTQ8R 
★★★★ (E) 
Tree Planting Activity in Chiang Dao, Thailand
04 August, 2019 
GP0STTQ9G 
★★★★ (E) 
Tree Planting Activity in Chiang Dao, Thailand
04 August, 2019 
GP0STTQ8Q 
★★★★ (E) 
Tree Planting Activity in Chiang Dao, Thailand
04 August, 2019 
GP0STTQ8P 
★★★★ (E) 
Tree Planting Activity in Chiang Dao, Thailand
04 August, 2019 
GP0STTQ8O 
★★★★ (E) 
Tree Planting Activity in Chiang Dao, Thailand
04 August, 2019 
GP0STTQ8N 
★★★★ (E) 
Tree Planting Activity in Chiang Dao, Thailand
04 August, 2019 
GP0STTQ8L 
★★★★ (E) 
Tree Planting Activity in Chiang Dao, Thailand
04 August, 2019 
GP0STTQ8J 
★★★★ (E) 
Filters