Ajax loader
Haiti 
Strip Mining in Haiti
06/15/1988 
GP02POE 
★★★★★★ (B) 
Shoot 
item 
Toxic Ash in Haiti 
GP0STO2QN 
Created on Jan 28, 2013 
02/20/1998 
Strip Mining in Haiti
06/15/1988 
GP02POG 
★★★★ (E) 
Strip Mining in Haiti
06/15/1988 
GP02POF 
★★★★ (E) 
Shoot 
items 
Strip Mining in Haiti 
GP0VG3 
Created on Apr 25, 2008 
06/15/1988 
02/20/1988 
GP04G2L 
★★★★ (E) 
Filters